Lawyer specializing in medical malpractice Secrets

בית המשפט העליון יצא בביקורת חריפה. המומחה הרפואי, הזכיר בית המשפט, הוא זרועו הארוכה של בית המשפט בתחומי הרפואה. עליו לדווח לשופט על כל דבר העלול, אפילו לכאורה ולמראית עין, לפגום בניטרליות שלו.

אחרת בכל פעם שחברת ביטוח מצרפת להגנתה חוות דעת רפואית והתביעה נדחית, תהיה החברה או המומחה מטעמה צפויים לתביעה משפטית. יוערם קושי בקבלת חוות דעת רפואיות ויוגשו תביעות רבות".

באחד המקרים מינה השופט פסיכיאטר ידוע, לסייע בידיו, לקבוע נכות של נפגע תאונת דרכים.

המשרד מעסיק עורכי דין מצטיינים וזכה בשורה של פסקי דין בהם נפסקו פיצויים מהגבוהים ביותר בתחומם.

אולם, כאשר לא הופעל שיקול דעת ולא הוקדשה תשומת לב מספקת למצבו הספציפי של החולה, כאשר נמנע ממנו טיפול שהיה מיטיב עמו או שניתן לו טיפול שהרע את מצבו ולא הופסק מיידית, אזי יש מקום להגיש תביעה על רשלנות רפואית.

זמן האבחון והטיפול באירועים מוחיים תוך הותרת רקמה ברת הצלה הוא החשוב ביותר לשם מתן טיפול רפואי נכון.  >>

פענוח שגוי באבחון מחלת הסרטן שלב פענוח המחלה הוא קריטי להמשך טיפול נכון, מתי ניתן לקבוע שמדובר בפענוח שגוי או לקוי?  >>

אליקים רובינשטיין משקר נגד האב וכותב (סעיף ד) "אינו משתף פעולה עם גורמי המקצוע", הרי האב website נפגש עם בעלי המקצוע של רשויות הרווחה ואף סופג מהם הכפשות מרעילות ללא בסיס ראייתי, מדוע מסלף אליקים רובינשטיין וכותב כי האב אינו משתף פעולה.

לחץ כאן לכתיבת שאלה חדשה

הפסיכיאטרים נתנו דעתם בעניין שאפילו ראש בריאות הנפש גדי לובין הסתייג ואמר כי "ההחלטה נכונה לעולם לרגע נתון". חוות הדעת הפסיכיאטריות כמוהן לכתוב על המים.

חברת הביטוח פנתה לחברת קרדיומדיקס, חברה הנותנת שירותי חוות דעת לחברות ביטוח. זו מינתה מומחית ברפואה תעסוקתית. המומחית קבעה כי המבוטח מסוגל לשוב ולעבוד.

לעומת זאת, על פי עמדת בתי הדין לעבודה, שנקבעה בשורה ארוכה של פסקי דין, על בסיס חוות דעת של טובי המומחים הרפואיים, קיימת גם קיימת אפשרות שדחק נפשי, עקב אירוע חריג בעבודה, יגרום לאירוע מוחי.

היזהרו ממומחים רפואיים כאשר עומד מולכם בבית משפט תאגיד, חברה גדולה, או רשות ציבורית כגון רשויות הרווחה. המומחים הרפואיים נוטים לפזול לצד החזק שם נמצאת השמנת.

מצאת טעות באתר? אנא דווח לנו כעת בכדי שנפעל לתקנה בהקדם, תודה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *